Privacy Statement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) van toepassing. Deze wetten bevatten regels met betrekking tot:

 • het doel van de registratie
 • de aard van de gegevens die worden geregistreerd
 • het beheer van de gegevens
 • De verwerking van gegevens
 • de personen die toegang hebben tot die gegevens
 • De rechten van de patiënt.

 

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde vastlegging in een procedure voor gebruik in de praktijk, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement.

 

Privacyreglement

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

 

Delen met anderen
Uw gegevens worden vastgelegd in een elektronisch patiëntendossier. Met de softwareleverancier is een bewerkersovereenkomst afgesloten. Alleen (technische) supportmedewerkers kunnen persoonsgegevens inzien na uitdrukkelijke toestemming van de indiener.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het fysiotherapeutisch dossier opgeslagen. Dit omvat naast uw gezondheidsgegevens ook uw BSN. Dit is een wettelijke verplichting voor geregistreerde zorgverleners, zo ook voor onze therapeuten.

 

Doeleinde onderzoek
Om de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden, moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het noodzakelijk dat er data wordt verzameld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Naast wetenschappelijk onderzoek kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen. Hier wordt ook een externe audit onder verstaan. Bij een audit zal eveneens anoniem gebruik gemaakt worden van deze gegevens.

Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.

Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

 

Informatieverstrekking aan derden
Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

 

Informatieverwerking bij online aanmelding
Als u zich aanmeldt voor gezondheidsdiensten via de website van de praktijk worden onderstaande gegevens verwerkt.

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Hoe lang we gegevens bewaren
Nadat u behandeld bent, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Fysiotherapie De Eedenburgh  zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

In kaart brengen websitebezoek
Fysiotherapie de Eedenburgh gebruikt cookies alleen voor de technische analyse van de website.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. Ook kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar fysio@eedenburgh.nl. Fysiotherapie de Eedenburgh zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging
Fysiotherapie de Eedenburgh neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze praktijk fysio@eedenburgh.nl

 

Fysiotherapie De Eedenburgh heeft de volgende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware
 • Virusscanner
 • Firewall
 • Https beveiligde internetverbinding

 

Klachtenregeling
Als u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.