Tarieven en vergoedingen

Gecontracteerde zorg
Fysiotherapie De Eedenburgh heeft met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De rekening wordt direct naar de zorgverzekeraar gestuurd als de behandeling wordt vergoed. Of u deze vergoed krijgt, hangt af van uw aanvullende verzekering. Er zijn grote verschillen tussen de verzekeraars en daarbij behorende verschillende polissen. Daarom raden wij aan om de voorwaarden van uw verzekering te controleren. De fysiotherapeut zal in het behandelplan uiteraard rekening houden met het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt.

 

Niet-gecontracteerde zorg
Collega Chris Schröder is per 1 januari 2022 een niet-gecontracteerde zorgverlener. Wat betekent dit in de praktijk? Behandelingen onder niet-gecontracteerde zorg worden niet volledig vergoed. Als u een behandeling bij Chris wenst in te plannen, dan vragen wij u om na afloop direct per pin te betalen. U kan de rekening vervolgens zelf indienen bij de zorgverzekeraar. Per verzekeraar is het verschillend hoeveel vergoeding zij geven voor behandelingen van niet-gecontracteerde zorgverleners. Alle andere collega’s bij De Eedenburgh zijn wel gecontracteerde zorgverleners, wat betekent dat de verzekering de behandelingen wel vergoedt.

Vergoeding fysiotherapie vanuit de basisverzekering

Iedereen in Nederland heeft een basis zorgverzekering. U kiest zelf of u aanvullend verzekerd wilt zijn voor fysiotherapie. De overheid heeft bepaald dat voor een aantal indicaties direct wordt vergoed uit de basisverzekering. Dit geldt voor urine-incontinentie, COPD, etalagebenen, chronische aandoeningen en artrose van de heup of knie.

 

 • Bij de indicatie urine-incontinentie krijgt u éénmalig bij het eerste behandeltraject 9 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering
 • Bij de indicatie COPD krijgt u tot maximaal 70 fysiotherapiebehandelingen vergoed vanuit de basisverzekering, afhankelijk van de ziektelast en ziektestabiliteit
 • Bij de indicatie etalagebenen krijgt u 37 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering
 • Bij de indicatie artrose (van de heup of knie) krijgt u 12 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering
 • Bij een chronische aandoening wordt fysiotherapie vanaf de 20e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering

 

Bij vergoeding vanuit de basisverzekering kan het zijn dat de behandelingen in rekening worden gebracht via het eigen risico. Heeft u het eigen risico van het betreffende jaar al op gebruikt? Dan zijn er geen extra kosten aan verbonden. U kunt meer lezen over deze landelijke regeling op deze pagina van defysiotherapeut.nl

Kinderen onder de 18 jaar:

Bij Fysiotherapie De Eedenburgh behandelen we veel kinderen, voor onder andere pijnklachten of motoriekproblemen etc. De eerste 18 behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering. Daarna kan het zijn dat de aanvullende verzekering van de ouders wordt aangesproken. De kinderfysiotherapeut kan meer informatie geven over individuele gevallen.

Verwijzing:

Uw huisarts of behandelend specialist kan u doorverwijzen naar Fysiotherapie De Eedenburgh. Wanneer u een aandoening heeft die op de Lijst chronische codes staat, dient u een verwijzing van de specialist mee te nemen.

Zonder verwijzing:

U bent uiteraard van harte welkom zonder verwijzing. In dat geval sturen wij wel een bericht naar de huisarts, zodat deze op de hoogte is dat u onder behandeling komt bij Fysiotherapie De Eedenburgh. De meeste verzekeraars berekenen de verplichte screening en intake als twee zittingen.

Als u niet of onvoldoende verzekerd bent gelden de volgende tarieven:

Tarievenlijst Fysiotherapie De Eedenburgh per 1 januari 2023

Code Omschrijving Tarief
1000 Zitting fysiotherapie € 44,00
1100 Zitting kinderfysiotherapie € 67,50
1200 Zitting manuele therapie € 67,50
1500 Zitting oedeem therapie € 67,50
1600 Zitting bekken therapie € 67,50
1750 Zitting psychosomatische fysiotherapie € 67,50
1864 Screening, intake en onderzoek fysiotherapie € 67,50
1870 Intake en onderzoek na verwijzing € 67,50
Toeslag voor uitbehandeling € 18,00
1920 Telefonische zitting € 19,50
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch rapport € 88,00
1105 Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 88,00
1103 Instructie/overleg ouders van patiënt € 67,50
Niet nagekomen afspraak € 42,50
1900 Eenvoudige, korte rapporten € 42,50
1901 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 95,00
1700 Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 88,00

Betalingsvoorwaarden

 • Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en Fysiotherapie De Eedenburgh. Deze betalingsvoorwaarden zijn volgens de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, en op verzoek uitgereikt.
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Fysiotherapie De Eedenburgh zich het recht de voorgenomen behandeling in rekening te brengen. Op deze manier hopen wij het niet verschijnen op een afspraak terug te dringen en onze wachttijden kort te houden.
 • De declaraties van Fysiotherapie De Eedenburgh voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.
 • U kunt de rekening na betaling indienen bij uw zorgverzekeraar indien de op de ommezijde vermelde behandelingen voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen.
 • U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling binnen 14 dagen. Dat geldt ook indien u de rekening rechtstreeks door uw zorgverzekeraar aan het Fysiotherapie De Eedenburgh laat voldoen.
 • Indien door de patiënt een machtiging is verleend tot bank- of giro incasso dan wel een ondertekende acceptgirobetalingsopdracht is afgegeven aan Fysiotherapie De Eedenburgh, dan wordt hier op of omstreeks de vijftiende dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen 10 dagen daarna ontvangen, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, dan wel van de acceptgirobetalingsopdracht.
 • Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is Fysiotherapie De Eedenburgh gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente en administratie kosten in rekening te brengen van € 12,50 voor de aanmaningsnota die 45 dagen na de factuurdatum verstuurd wordt. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 • Indien de patiënt in verzuim verkeert, is het Fysiotherapie De Eedenburgh gerechtigd incasso maatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de patiënt.