Tarieven & Vergoedingen

Medisch Centrum de Eedenburgh, afdeling fysiotherapie, heeft met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Of u de behandeling vergoed krijgt, hangt af van uw aanvullende verzekering.

Er zijn grote verschillen tussen de verzekeraars en daarbij behorende verschillende polissen.

Wanneer u chronische pijn of klachten heeft, kan het toch zijn dat de vergoedingen uit de aanvullende verzekering betaald worden. Chronische indicatie voor fysiotherapie valt onder de “Lijst chronische codes” en wordt pas na de eerste 20 zittingen vergoed uit de basisverzekering.

De eerste 20 behandelingen worden uit uw aanvullende verzekering vergoed als deze toereikend is. Wanneer u lager aanvullend verzekerd bent, krijgt u zelf de nota voor het tekort aan vergoeding.

Kinderen onder de 18 jaar:

Bij Medisch Centrum de Eedenburgh worden veel kinderen behandeld voor pijnklachten of motoriekproblemen etc. De eerste 18 behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering. Wanneer er meer zittingen nodig zijn worden de behandelingen vergoed uit uw aanvullende verzekering volgens de verzekeringsvoorwaarden.

Verwijzing:

Uw huisarts of behandelend specialist kan u doorverwijzen naar Medisch Centrum de Eedenburgh. Wanneer u een aandoening heeft die op de “Lijst chronische codes” staat dient u een verwijzing van de specialist mee te nemen.

Zonder verwijzing:

U kunt ook naar ons komen zonder verwijzing. Wij sturen dan een bericht naar uw huisarts, zodat deze op de hoogte is dat u onder behandeling komt bij Medisch Centrum de Eedenburgh. De meeste verzekeraars berekenen de verplichte screening en intake als 2 zittingen.

Independer heeft alle vergoedingen per aanvullende verzekering op een rijtje gezet.

De volgende tarieven worden gehanteerd voor behandelingen, die niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

Als u niet of onvoldoende verzekerd bent gelden de volgende tarieven:

Tarievenlijst Medisch Centrum de Eedenburgh per 1 januari 2021

Code Omschrijving Tarief
1000 Zitting fysiotherapie  €40,00
1100 Zitting kinderfysiotherapie € 60,45
1200 Zitting manuele therapie € 60,45
1500 Zitting oedeem therapie € 60,45
1600 Zitting bekken therapie € 60,45
1750 Zitting psychosomatische fysiotherapie € 60,45
1864 Screening, intake en onderzoek fysiotherapie € 60,45
1870 Intake en onderzoek na verwijzing € 60,45
Toeslag voor uitbehandeling € 16,20
1920 Telefonische zitting € 19,60
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch rapport € 80,45
1105 Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 80,45
1103 Instructie/overleg ouders van patiënt € 60,45
Niet nagekomen afspraak € 40,00
1900 Eenvoudige, korte rapporten € 40,00
1901 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 85,90
1700 Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 80,45

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en Medisch Centrum de Eedenburgh fysiotherapie. Deze betalingsvoorwaarden zijn volgens de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, en op verzoek uitgereikt.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Medisch Centrum de Eedenburgh fysiotherapie zich het recht de voorgenomen behandeling in rekening te brengen. Op deze manier hopen wij het niet verschijnen op een afspraak terug te dringen en onze wachttijden kort te houden.

De declaraties van Medisch Centrum de Eedenburgh fysiotherapie voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.

U kunt de rekening na betaling indienen bij uw zorgverzekeraar indien de op de ommezijde vermelde behandelingen voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen.

U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling binnen 14 dagen. Dat geldt ook indien u de rekening rechtstreeks door uw zorgverzekeraar aan het Medisch Centrum de Eedenburgh fysiotherapie laat voldoen.

Indien door de patiënt een machtiging is verleend tot bank- of giro incasso dan wel een ondertekende acceptgirobetalingsopdracht is afgegeven aan Medisch Centrum de Eedenburgh fysiotherapie, dan wordt hier op of omstreeks de vijftiende dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen 10 dagen daarna ontvangen, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, dan wel van de acceptgirobetalingsopdracht.

Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is Medisch Centrum de Eedenburgh fysiotherapie gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente en administratie kosten in rekening te brengen van € 12,50 voor de aanmaningsnota die 45 dagen na de factuurdatum verstuurd wordt. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Indien de patiënt in verzuim verkeert, is het Medisch Centrum fysiotherapie gerechtigd incasso maatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de patiënt.